با سلام،
هر ارتباط دو طرفه ای شامل قوانین و شرایطی است. این ارتباط شامل ما نیز میشود. لذا در این خصوص ما توافقنامه ای نوشتیم، شما با مطالعه آن متوجه محدودیت ها و حریم ها خواهید شد.

تاریخ تدوین: 1395/11/15

آخرین تاریخ تصحیح: 1396/11/05