الواح

برای گرامی داشت ائمه و کمک و یاری گرفتن از آنها و همچنین بازگشایی گره از کار کاربران عزیز در این قسمت لوح هایی طراحی شده تا با چاپ و نصب آنها در محیط زندگی و کسب خود از برکات آنها استفاده کنید.
اواحی که در شان مقدسات طراحی شده اند، به منظور بزرگداشت و اعلام بندگی ما به عظمت والای آنهاست.
این الواح برای، اهل ذوق خواص، بیماران شفا، معتقدین استواری در دین، خانه برکت، شاعران لطافت طبع، مداحان پر حکمت و برای اهل علم و مفسران پر رمز و راز است.
حمایت از پخش شدن آن نیز، کمک به بیشتر شناخته شدن عظمت آنها میکند.