جفرنس

کلیه برنامه ها در این قسمت قابل دریافت است.
این بسته به صورت نصبی است. اگر نسخه قبلی را دارید ابتدا آنرا حذف و سپس این نسخه را نصب نمایید.

علم شریف جفر، فرمولهای بسیاری برای استخراج پاسخ دارد. این نرم افزار در محاسبه آنها به شما کمک میکند.

در این نرم افزار میتوانید انواع بسطها، مزج ها، اعراب ها و ... را به سادگی و به سرعت محاسبه و حروف را استخراج و نطق کنید.